فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 5

پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

دانلود پرسشنامه ابراز وجود شرینگ، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر

دانلود پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب روایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه توانمندسازي

دانلود پرسشنامه توانمندسازي، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تاب‌ آوری

دانلود پرسشنامه تاب‌ آوری، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب روایی پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه قلدری- قربانی آلوئوس

دانلود پرسشنامه قلدری- قربانی آلوئوس، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی

دانلود پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی